• Jesteś firmą prowadzącą pełną księgowość? *
 • Prowadzisz działalność przez 24 miesiące?
 • Twoje przychody ze sprzedaży za rok 2019 były na poziomie min. 4 mln zł? *
 • Rok 2019 zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)
  oraz dodatnim wynikiem finansowym netto?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu
  w kapitale obrotowym lub możliwości sfinansowania zakupu maszyn i urządzeń
  za pomocą leasingu czy możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków
  transportu
  oraz maszyn i urządzeń, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania
  w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych
  skutków ekonomicznych?

  * nie dotyczy pożyczki z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

 • leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach
  i towarzystwach leasingowych
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
  (pozytywna EBITDA i wynik netto)
 • prowadzących pełną księgowość
 • waluta PLN

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW MŚP, KTÓRZY WYKORZYSTUJĄ

SAMOCHODY CIĘŻAROWE CZY AUTOKARY W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
 • wiek pojazdu – nie starszy niż 3 lata na dzień złożenia wniosku
 • przedmioty leasingu: ciągniki siodłowe, naczepy, samochody specjalne,
  samochody ciężarowe > 3.5t, autokary
 • kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta
 • okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%
 • opłaty manipulacyjne 0%
 • ubezpieczenie OC/AC/NW
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu
  się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
 • leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
  (pozytywna EBITDA i wynik netto)
 • prowadzących pełną księgowość
 • waluta PLN

LEASING OPERACYJNY „REMaszyneria” Z KARENCJĄ W SPŁACIE, NA REFINANSOWANIE AKTUALNIE LEASINGOWANYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

 • maszyny i urządzenia nabyte od polskich dostawców lub autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych lub dla których zapewniony jest w Polsce autoryzowany serwis
 • kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie na podstawie promesy sprzedaży (lub wyceny)
 • okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)
 • karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • opłata wstępna/pierwsza rata (czynsz inicjalny) – 0%
 • opłaty manipulacyjne 0%
 • wartość wykupu 1%
 • ubezpieczenie ustalane indywidualnie; istnieje możliwość, aby ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone zostało przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku zidentyfikowanych potrzeb dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do uzgodnienia z Klientem
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY
ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • opłaty manipulacyjne 0%
 • wartość wykupu 1%
 • ubezpieczenie w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę,
  a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat
 • zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie
  o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; inne w przypadku zidentyfikowanych potrzeb
  dodatkowego zabezpieczenia transakcji - do uzgodnienia z Klientem
 • leasing operacyjny (w tym zwrotny) dla zapewnienia płynności
 • dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)
 • bez ograniczeń rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • waluta PLN
 • maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce
  renomowanych dostawców zagranicznych
 • kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie
 • według wyboru Klienta: brak wpłaty własnej (czynszu inicjalnego) lub do 12 m-cy karencji w spłacie
  pierwszej raty leasingowej przy min. 10% czynszu inicjalnym (długość okresu karencji zależna
  od wyniku analizy leasingowej)
 • okres finansowania do 7 lat (łącznie z karencją)

LEASING OPERACYJNY „MASZYNERIA” BEZ WPŁATY WŁASNEJ LUB Z KARENCJĄ W SPŁACIE DLA KLIENTÓW MŚP, NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ

WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki
 • zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC.
 • brak ograniczeń co do wieku pojazdu
 • dotyczy wszystkich umów, na podstawie których oddaje się pojazd do korzystania za wynagrodzeniem
 • dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym
  PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z (pozytywna EBITDA i wynik finansowy netto za 2019 rok)
 • pożyczka udzielana w PLN bez względu na walutę finansowanej umowy
 • brak ograniczeń przystąpienia do programu tj. wieku pojazdu, rodzaju prowadzonej działalności,
  statusu (wielkości) przedsiębiorstwa
 • okres przelewania transz pożyczki do 12 m-cy
 • kwota pożyczki ustalana indywidualnie
 • okres spłaty pożyczki (raty równe) ustalany indywidualnie z przedsiębiorcą (umowa leasingu
  będzie obowiązywała co najmniej przez okres równy okresowi spłaty pożyczki – wydłużenie
  okresu trwania umowy leasingu)

PROGRAM WSPARCIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA AUTOBUSOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ RAT LEASINGOWYCH

POŻYCZKA ANTYINFLACYJNA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ Z GWARANCJĄ EFG

 • pożyczka przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji)
 • dla klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2021 rok (pozytywna EBITDA i wynik netto), nie będących w sytuacji trudnej na koniec 31.12.2019 roku., prowadzących pełną księgowość, spełniających kryteria objęcia gwarancją portfelową EFG
 • dla przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 10 mln zł
 • zabezpieczenie pożyczki obowiązkowe: gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego zabezpieczająca 70% kwoty pożyczki
 • oraz: hipoteka na nieruchomości (akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze) lub zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach (ARP wymaga zabezpieczeń rzeczowych maksymalnie do wartości 50% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej);
 • zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy
ZŁÓŹ WNIOSEK ONLINE
 • okres finansowania:
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja za udzielenie pożyczki – 0,2%.
- do 4 lat dla pożyczki w formule obrotowej z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 3 miesięcy

- do 6 lat dla pożyczki w formule inwestycyjnej z wydłużonym okresem karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy

 • brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczk

Przedsiębiorco, zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi

Przedsiębiorców https://arp.pl/pl/formularz-produkty/

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • dla klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość
 • kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, 10 mln zł – maksymalna kwota finansowania dla podmiotów dużych
 • okres finansowania do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy
ZŁÓŹ WNIOSEK ONLINE
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
 • pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa, pożyczka stanowiąca również uzupełniające
  źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej
 • środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności
 • dla klientów z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej
 • pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze (za pośrednictwem Agenta operacyjnego (wybrany bank))

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ

 • pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy krótkiej płynności
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
  (możliwa opłata finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego)
 • okres finansowania do 2 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie: dla pożyczki w kwocie do 200 tys. zł: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek > 200 tys. zł zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy
ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
 • Pożyczka przeznaczona na spłatę rat kredytowych kredytów inwestycyjnych w okresie spłaty.
 • Dla klientów o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik
  netto), prowadzących pełną księgowość.
 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, do 10 mln zł dla podmiotów Dużych.

POŻYCZKA NA SPŁATĘ RAT KREDYTOWYCH

 • Okres finansowania rat: do 12 miesięcy.
 • Cel finansowania: rata kapitałowo-odsetkowa lub rata kapitałowa.
 • Okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy.
 • Okres karencji w spłacie odsetek: do 11 miesięcy lub brak. W przypadku karencji w spłacie odsetek, odsetki naliczone w okresie finansowania rat płatne 1 miesiąc po zakończeniu okresu karencji w spłacie odsetek.
 • Okres spłaty pożyczki: do 36 miesięcy, standardowo okres spłaty stanowi 2-krotność okresu finansowania rat. Końcowa data spłaty pożyczki przed datą spłaty umowy kredytowej.
 • Waluta: PLN
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (marża ustalana jest indywidualnie, nie niższa niż marża umowy kredytowej objętej Programem).
 • Prowizja za udzielenie finansowania: 0,2% od kwoty pożyczki.
 • Brak następujących prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki, od przedterminowej spłaty.
 • Zabezpieczenie pożyczki: materialne pokrycie udzielanego finansowania zabezpieczeniami rzeczowymi (hipoteka, opcjonalnie hipoteka oraz zastaw na zorganizowanej części przedsiębiorstwa) na poziomie minimum 120% kwoty finansowania – liczone według wartości rynkowej zabezpieczeń w relacji do zaangażowania pozostającego do spłaty w banku objętego tymi zabezpieczeniami.
 • Zasady ustanawiania zabezpieczeń i egzekucji reguluje Umowa Międzywierzycielska zawierana pomiędzy przedsiębiorcą, ARP i bankiem (pari passu z egzekucji prowadzonej przez bank w odniesieniu do kwoty finansowania). Zasada pari passu obowiązuje niezależnie od tego czy egzekucja jest prowadzona ze wspólnych zabezpieczeń czy z innego majątku przedsiębiorcy.
WZORY DOKUMENTÓW
JAK SKUTECZNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

KONTAKT

tarcza.pozyczki@arp.pl
tarcza.leasing@arpleasing.pl

Mazowieckie i łódzkie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa


Renata Pomorska-Grzechnik, Dyrektor

(+48) 885 600 157

renata.pomorska-grzechnik@arp.pl


Wioletta Mierzejewska, Ekspert

(+48) 885 600 158

wioletta.mierzejewska@arp.pl

Dolnośląskie i opolskie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu

ul. Fabryczna 10

53-609 Wrocław


Monika Konofał, Dyrektor

(+48) 604 796 985

monika.konofal@arp.pl


Krystian Cencora, Ekspert

(+48) 604 798 175

krystian.cencora@arp.pl


Guziak Barbara, Ekspert

(+48) 880 342 171

barbara.guziak@arp.pl

Małopolskie, śląskie i świętokrzyskie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach

ul. Lompy 14 - III piętro, pok. 302

40-040 Katowice


Tomasz Król, Dyrektor

(+48) 510 075 249

tomasz.krol@arp.pl


Anetta Adamowicz-Paciorek, Ekspert

(+48) 880 342 169

anetta.adamowicz-paciorek@arp.pl


Janusz Guzek, Ekspert

(+48) 884 201 078

janusz.guzek@arp.pl

Kujawsko-pomorskie i pomorskie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia


Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor

joanna.kwitowska-zawadzka@arp.pl

(+48) 885 600 156


Elwira Mazurkiewicz, Ekspert

elwira.mazurkiewicz@arp.pl

(+48) 734 214 076


Daniela Korthals, Ekspert

daniela.korthals@arp.pl

(+48) 887 861 486


Katarzyna Świderska, Specjalista

katarzyna.swiderska@arp.pl

(+48) 508 057 270

Lubelskie i podkarpackie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie

ul. Spokojna 2

20-074 Lublin


Beata Janczak, Dyrektor

(+48) 539 533 275

beata.janczak@arp.pl


Anna Sapieja, Ekspert

(+48) 509 509 109

anna.sapieja@arp.pl


Wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu

ul. Bukowska 12 - World Trade Center Poznań Sp. z o.o.

60-810 Poznań


Andrzej Rosiek, Dyrektor

(+48) 734 214 121

andrzej.rosiek@arp.pl


Robert Długosz, Ekspert

(+48) 532 795 263

robert.dlugosz@arp.pl


Wioletta Bartkowiak, Ekspert

(+48) 532 510 236

wioletta.bartkowiak@arp.pl

Podlaskie i warmińsko-mazurskie:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Białymstoku

ul. Świętojańska 12a

15-082 Białystok


Beata Olszewska, Dyrektor

beata.olszewska@arp.pl

(+48) 539 533 284


Aleksandra Pliszka, Ekspert

(+48) 505 171 736

aleksandra.pliszka@arp.pl


Iwona Sidoruk, Ekspert
(+48) 519 191 827
iwona.sidoruk@arp.pl

Copyright © Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 2020

ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP S.A. Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP S.A. wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec
szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

ARP Leasing Sp. z o.o. jest spółką zależną od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która została utworzona w celu skupienia kompetencji i uprawnień do świadczenia usług leasingu
na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach komplementarnej oferty finansowej do wspierania przedsiębiorców planujących inwestycje w dobra przemysłowe.

ARP Leasing Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na oferowaniu gamy produktów leasingowych (leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny), na warunkach komercyjnych, dla obecnych klientów ARP S.A., (w tym w szczególności spółek z Grupy ARP S.A.) i komplementarnie w ramach uzupełnienia oferty dla MŚP także dla nowych klientów.

Centra Obsługi Przedsiębiorców ARP – konsultujemy możliwości skorzystania z finansowania, uzgadniamy warunki współpracy, doradzamy jak wypełnić dokumenty, dostosowujemy produkty do potrzeb przedsiębiorcy.

 • Polski Fundusz Rozwoju: Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników (https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html)
  Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego: Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (https://www.bgk.pl/pakietpomocy/), w tym:
  - systemy gwarancji: Gwarancje de minimis oraz Gwarancje biznesmax dla mikro-, małych i średnich firm, Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm,
  - system dopłat dla małych, średnich i dużych firm (dopłaty do oprocentowania - kredyt obrotowy),
  - wsparcie dla firm z wykorzystaniem funduszy unijnych: Kredyt na innowacje technologiczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Program dla podmiotów sektora ekonomii społecznej (PES), Pożyczki unijne dla mikro, małych i średnich firm, Pożyczki Płynnościowe POIR dla mikro, małych i średnich firm,
  - wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" dla mikro-, małych i średnich firm oraz "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie": pomoc dla firm, które skorzystały z pożyczki z Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

 • Związek Banków Polskich: bieżące informacje (Komunikat ZBP nr 2 w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 - https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-nr-2-ws-dzialan-pomocowych).

Jeśli nie możesz skorzystać z oferty ARP S.A. sprawdź:

Dodatkowe informacje:

Tarcza Antykryzysowa – portal Gov.pl (https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa) – kompleksowa informacja dla przedsiębiorców.